Бидний Түүх

 • 2018

  2018 оны 6 дүгээр сар
  Шинэ удирдлагын баг томилогдов.

 • 2015

  2015 оны 7 дугаар сар
  Хятадын Шинда Хөрөнгийн Менежментийн Корпораци Лимитэд компани Новел Санрайз компанийг өөрийн 100%-ийн эзэмшилдээ авав.

  2015 оны 4 дүгээр сар
  Новел Санрайз компани Саусгоби компанийн 70.45 сая энгийн хувьцааг /2015 оны 4 дүгээр сарын байдлаар нийт хувьцааны 29.3%/ өөрийн эзэмшилдээ авав.

 • 2012

  2012 оны 4 дүгээр сард Хятадын Алюминум Корпораци Лимитед нь Саусгоби компанийг худалдан авах санал ирүүлэв. /930 сая ам.доллараар 56-60% хувьцаа эзэмших/. Худалдан авалт 2012 оны 9 дүгээр сард цуцлагдав.

 • 2010

  Хонг Конгийн Хөрөнгийн Биржид бүртгүүлж, 437 сая ам.доллар босгов.

  Хятадын Хөрөнгө Оруулалтын Корпорацид 250 сая ам.долларыг хувьцаа хэлбэрээр буюу Саусгоби компанийн хувьцааны 13.6% -ийг өгөв.

 • 2009

  Хятадын Хөрөнгө Оруулалтын Корпораци 500 сая ам.долларын хөрөнгө оруулалтыг өрийн бичиг хэлбэрээр хийв.

 • 2008

  Монгол улс дахь Овоот Толгой нүүрсний уурхайд олборлолт хийж эхлэв.

 • 2007

  Торонтогийн Хөрөнгийн Биржид бүртгүүлэв.

 • 2002

  Канад улсад үүсгэн байгуулагдав.