Компанийн засаглал

 • Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүрэм

  ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮРЭМ

  Саусгоби Ресурс Лимитед (Компани) компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (ТУЗ) дор дурдсан хяналтын чиглэлийн үүрэг хариуцлага, бүрэн эрхтэй байна.

  Бритиш Колумб мужийн Корпорацийн тухай хуулийн дагуу ТУЗ-ийн гишүүд Компанийн бизнесийн болон бусад үйл ажиллагааг шударга, Компанийн ашиг сонирхлын тусын тулд удирдах буюу менежментийг удирдан чиглүүлэх үүрэгтэй. Мөн гишүүн тус бүр анхаарал, хичээл зүтгэл, ур чадвараа дайчлан ажиллах ёстой.

  Төлөөлөн удирдах зөвлөл Компанийн үйл ажиллагаа, бизнес, зохион байгуулалтыг удирдан чиглүүлэх үүрэгтэй ба үүнд Компанийн хэтийн зорилго зорилтуудыг тодорхойлох, эдгээр зорилго зорилтуудыг хэрэгжүүлэх бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулах, тэдгээрийг хэрэгжүүлэхэд ахлах түвшний удирдлагуудыг удирдан чиглүүлэх зэрэг ажлууд орно. Төлөөлөн удирдах зөвлөл Компанийн гүйцэтгэх удирдлагуудад Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан гүйцэтгэх үүрэг ногдуулдаг хэдий ч ТУЗ өөрөө Компани болон түүний бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой бүхийл асуудлуудыг удирдан чиглүүлэх, хянах үүрэг хүлээнэ.

  Компанийн гүйцэтгэх удирдлагууд хувьцаа эзэмшигчдийн ашиг сонирхол болон дээр өгүүлсэн ТУЗ-ийн үүрэг хариуцлагад нийцүүлэн Компанийн үйл ажиллагааг удирдана. ТУЗ хувьцаа эзэмшигчдийн ашиг сонирхлыг хамгаалах, тэдний болон компанийн гүйцэтгэх удирдлагын ашиг сонирхлыг нэгдмэл байлгах үүрэгтэй. ТУЗ өөрийн үүргийг тасралтгүй хэрэгжүүлж гүйцэтгэх ёстой бөгөөд хямрал болон онцгой байдлын үед Компанийн үйл ажиллагааг шууд удирдах үүрэг хүлээнэ.

  Энэ үүргээ ТУЗ компанийн ач холбогдол бүхий төлөвлөгөө, стратегийн санаачилгуудад хяналт тавих замаар хэрэгжүүлнэ. Стратеги төлөвлөлтийн тухайд ТУЗ жилийн болон улирлын төсвийг хэлэлцэн хянаж, батлах ба стратеги болон төсөвтэй холбоотой асуудлуудаар Компанийн гүйцэтгэх удирдлагатай зөвшилцөн хэлэлцэнэ. Гүйцэтгэх удирдлагаас дэвшүүлсэн стратеги төлөвлөгөөг нягтлан хянаж, хэлэлцэх зорилгоор хамгийн багадаа жилд нэг удаа уулзалт зөвлөгөөн хийнэ.

  Гүйцэтгэх удирдлагаас өргөн барих улирлын тайлангуудаар дамжуулж Компанийн бизнесийн болон санхүүгийн үндсэн эрсдлүүдийг нарийвчлан шалгаж, үнэлэлт дүгнэлт өгөх ба ингэхдээ ТУЗ-ийн хурал бүр дээр үйл ажиллагаа болон эрсдлийн талаар хэлэлцэн хянаж, эдгээр эрсдлийг удирдах тогтолцоонуудыг үнэлж дүгнэнэ. Түүнчлэн Аудитын хороогоор дамжуулан эсвэл ТУЗ өөрөө санхүүгийн дотоод хяналт, мэдээллийн системийн менежментийн найдвартай, бүрэн бүтэн байдалд шууд үнэлэлт дүгнэлт хийнэ.

  Хуулийн дагуу батлаж зөвшөөрөх шаардлагатай зүйлсээс гадна ТУЗ жилийн үйл ажиллагааны болон үндсэн хөрөнгийн төсөв, батлагдсан төсөвт ороогүй болон бизнесийн ердийн үйл явцаас гадуурх бодит борлуулалт, худалдан авалт, хөрөнгө оруулалт, урт хугацааны стратеги, байгууллагын хөгжлийн төлөвлөгөө батлах, ахлах түвшний удирдах ажилтнуудыг томилох үүрэгтэй. Компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой ердийн ажлуудыг Гүйцэтгэх удирдлага ТУЗ-өөс зөвшөөрөл авалгүйгээр хийж гүйцэтгэх эрхтэй. ТУЗ-д удирдан чиглүүлэх үүрэг хариуцлагаа үр бүтээлтэй хэрэгжүүлэх үүднээс гүйцэтгэх удирдлага ТУЗ-ийн гишүүдийг Компанийн бизнес, санхүү, үйл ажиллагаа, үйлдвэрлэл, бүтээн байгуулалтын тухай бодит мэдээллээр цаг тухайд нь хангана. Гүйцэтгэх удирдлага Компанийн стратеги төлөвлөгөөнүүдийг үр дүнтэй хэрэгжүүлж, хэрэгжилтийн явцын тухай ТУЗ-д байнга мэдээлж, хариуцуулсан бүх ажил үүргийн талаарТУЗ-ийн өмнө бүрэн хариуцлага хүлээнэ.

  ТУЗ-ийн зааварчилгааны дагуу гүйцэтгэх удирдлага хувьцаа эзэмшигчдийн зүгээс тавьж буй асуудлуудыг авч үзэн, даруй шийдэх журам гарган ажиллаж, хувьцаа эзэмшигчдийн зүгээс гаргасан аливаа томоохон үйл хэрэг, асуудлыг ТУЗ-д мэдэгдэж байх үүрэгтэй.

  ТУЗ-ийн хороо бүр шаардлагатай тохиолдолд гадны зөвлөх ажиллуулах эрхтэй. Түүнчлэн Томилгоо болон Компанийн засаглалын хорооны зөвшөөрөлд үндэслэн ТУЗ-ийн гишүүн компанийн зардлаар гадны зөвлөх ажиллуулах эрхтэй.

  ТУЗ-ийн дарга болон Гүйцэтгэх захиралын үүрэг роль ТУЗ-өөс гаргах баримтлаж буй бодлогын бичиг баримтад тусгагдаж байх болно.

  Энэхүү дүрмийг ТУЗ тогтмол хянан үнэлж, шаардлагатай бол нэмэлт өөрчлөлт оруулна.

  Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үүрэг

  Төлөөлөн удирдах зөвлөл өөрийн удирдамжийг бодлого боловсруулах, шууд хянах, хороод болон удирдлагын гишүүдийг томилох замаар хэрэгжүүлнэ. ТУЗ дараах тодорхой үүрэг хүлээнэ:

  1. Компанийн үнэт цаас гаргах ажиллагааг батлах
  2. Компанийн ердийн бизнесийн үйл ажиллагаанаас гадуур үүссэн аливаа өр төлбөрийг батлах
  3. Жилийн, улирлын үндсэн хөрөнгийн болон үйл ажиллагааны төсвийг хянан батлах
  4. Үндсэн хөрөнгийн болон үйл ажиллагааны төсвийн томоохон хэлбэлзүүдийг хянан батлах
  5. Жилийн болон улирлын санхүүгийн тайлангуудыг батлах ба үүнд Удирдлагын зөвлөгөөн ба судалгаа шинжилгээ, Мэдээллийн хуудас, Жилийн мэдээллийн маягт, Жилийн тайлан, Хувьцааны меморандум, танилцуулга багтана.
  6. Бодит хөрөнгө оруулалт, борлуулалт, хамтарсан үйлдвэр, батлагдсан төсвийн хүрээнээс гадуурх аливаа бусад гол санаачилга, хөтөлбөрүүдийг батлах
  7. Компанийн стратеги төлөвлөгөөг хянан батлах, стратеги төлөвлөлтийн үйл явцыг батлах, Компанийн үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийг хянах
  8. Компанийн цалин, урамшууллын төлөвлөгөөг хянан батлах
  9. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүтэц, бүрэлдэхүүн, арга барил, шинж чанар, ТУЗ-ийн хороодын ажлын удирдамж тодорхойлох, ТУЗ болон гишүүдийн ажил үүргийг байнга хянан үнэлэх практик бий болгох
  10. Томилгоо болон Компанийн засаглалын хороо, Аудитын хороо, Цалин, урамшууллын хороо болон ТУЗ-ийн бусад хороог томилох, тэдэнд хуулиар зөвшөөрсөн зохих эрх мэдлийг итгэмжлэн даалгах
  11. Томилгоо болон Компанийн засаглалын хорооноос санал болгосны дагуу ТУЗ-д нэр дэвшигчдийг хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулан томилох
  12. Шинэ гишүүнд чиг баримжаа олгох сургалт явуулах ажлыг хариуцах
  13. Гишүүн тус бүр хараат бус ажиллах хуулийн шаардлагад нийцэж буй эсэхийг зохих журмын дагуу тодорхойлох
  14. Компанийн ёс зүйн менежмент зохих хууль журмын шаардлагуудад нийцэж буй эсэхэд хяналт тавих, хариуцах
  15. Удирдлагаас хараат бус гишүүд тогтмол уулзах боломжоор хангах
  16. Энэхүү Дүрэм болон ТУЗ-ийн бодлого, хороодын ажлын удирдамжийг үнэлж дүгнэн, шаардлагатай бол нэмэлт өөрчлөлт оруулах
  17. Ахлах түвшний удирдлагын гишүүдийг томилох, тэдгээрийн ажлын гүйцэтгэлийг хянах, тэдний залгамж холбоог бэхжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулах, Шагнал, урамшууллын хороотой хамтран ахлах түвшний удирдлагын цалин, урамшууллыг батлах
  18. Компанийн бизнесийн эрсдэл болоод боломжуудыг илрүүлж тогтоох, бодлого журмууд үр дүнтэй хэрэгжиж байгааг баталгаажуулах, Компанийн хувьд хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц эрсдлүүдэд анхаарал хандуулж шийдэх, эрсдлийн удирдлагын системийн ажиллагааг хангах
  19. Компанийн дотоод хяналт, санхүүгийн тайлагнал, мэдээллийн системийн менежментийн найдвартай, нэгдмэл байдлыг хангах бодлого журмууд үр дүнтэй хэрэгжиж байгаа эсэхийг хариуцах
  20. Компани холбогдох мэдээлэл, тайлангуудыг цаг тухайд нь гаргах, хууль журам мөрдөн ажиллахтай холбоотой бодлогын хэрэгжилтийг хангах
  21. Хямралын үед шууд хяналт тавьж хэрэгжүүлэх
  22. Ахлах түвшний удирдлагуудын гол зөвлөгч байх
  23. Шаардлагатай тохиолдолд гишүүд гүйцэтгэх удирдлага болон хараат бус мэргэжлийн зөвлөхүүдтэй компанийн зардлаар шууд харилцаатай ажиллах нөхцлөөр хангах
  24. ТУЗ болон түүний хороодын ажлын үнэлгээг жил тутам хийх

  ТУЗ-ийн бүтэц, зохион байгуулалт
  Бүтэц: Компанийн дүрэмд зааснаар ТУЗ 1-10 хүний бүрэлдэхүүнтэй байна.
  Хараат бус байдал: ТУЗ-ийн гишүүдийн гуравны нэг нь хараат бус, гүйцэтгэх бус гишүүн байна. Компани ТУЗ болон хорооны гишүүдийн бүрэлдэхүүн, хараат бус байдлын тухай компанийн засаглалын шаардлагууд болон тэргүүн туршлагуудыг хөрөнгийн биржийн дүрэм, холбогдох хууль, тогтоомжуудын дагуу чандлан мөрддөг ба Томилгоо болон Компанийн засаглалын хороогоор дамжуулж дээрх шаардлагуудыг хангах ТУЗ-д нэр дэвшигчдийг тодруулж тогтооно. Цалин: ТУЗ гишүүдийн цалингийн хэмжээг тогтоох аргачлал боловсруулна.
  Хороод: Компани Аудитын хороо, Томилгоо болон Компанийн засаглалын хороо, Цалин, урамшууллын хороо болон шаардлагатай тохиолдолд бусад хороог томилон ажиллуулна.

  Хурал

  ТУЗ жилийн болон улирлын хурал байнга хийнэ. Шаардлага гарвал улирлын хурлуудын завсраар утсаар шуурхай хурал цуглаан хийнэ. Хараат бус гишүүд жилийн болон улирлын уулзалт хурлын хажуугаар гүйцэтгэх удирдлагаас тусдаа хурал зөвлөгөөн хийх боломжтой. Гүйцэтгэх удирдлага ТУЗ-ийн гишүүдтэй албан бусаар тогтмол харилцах ба тэднээс заавар зөвлөгөө авна. Гишүүд ТУЗ-ийн хурлын материалыг урьдчилан авч судлах ба ТУЗ болон Хороодын хуралд бүх хуралд оролцох арга хэмжээг авч ажиллана.

  Сургалт

  Гишүүд мэдлэг, чадвараа хөгжүүлэх мэргэжлийн сургалтад байнга хамрагдах ёстой ба оролцсон сургалтуудын тэмдэглэлийг Компанид гаргаж өгнө.

 • Аудитын хорооны дүрэм

  АУДИТЫН ХОРООНЫ ДҮРЭМ

  I. Зорилго

  Саусгоби Ресурс Лимитед (Компани) компанийн Аудитын хороо (Хороо) нь Төлөөлөн удирдах зөвлөл (ТУЗ) болон Компанийн хөндлөнгийн аудиторуудын хоорондын харилцаа холбоог хангаж ажиллах бөгөөд (a) Компаниас хувьцаа эзэмшигчид, олон нийт болон бусад этгээдэд зарлах санхүүгийн тайлан, санхүүгийн бусад мэдээ мэдээлэл, (б) Компаниас хууль тогтоомжийн шаардлагуудыг мөрдөж байгаа байдал, (в) Компанийн эрсдлийн менежмент, санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн дотоод хяналт, мэдээллийн системийн менежмент (г) аудиторуудын мэргэжил, хараат бус байдал, ажлын гүйцэтгэлийг удирдан чиглүүлэх үүрэг хариуцлагаа биелүүлэхэд ТУЗ-д туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх үндсэн зорилготой.

  Хороо нь энэ дүрэмд заасан эрх мэдэл, үүрэг хариуцлагатай байх боловч үндсэн үүрэг нь хяналт тавих. Хорооны гишүүд Компанийн үндсэн ажилтан биш бөгөөд мэргэжлийн хувьд заавал нягтлан бодогч, аудитор буюу нягтлан бодох бүртгэл, аудитын мэргэжилтнүүд байх шаардлагагүй бөгөөд ийм төрлийн үүрэг хүлээхгүй байж болно. Тиймээс Компанийн санхүүгийн тайлан мэдээ олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн нягтлан бодох бүртгэлийн зарчим, дүрэм журмын дагуу алдаагүй, найдвартай байгааг тогтоох, аудит хийх нь тус Хорооны үүрэг биш юм. Эдгээр нь гүйцэтгэх удирдлага болон Аудиторуудын үүрэг болно.

  Хорооны гишүүн ТУЗ-ийн гишүүний үүрэг хариуцлагыг нэмж гүйцэтгэнэ.

  II. Зохион байгуулалт

  Хороо 3 буюу түүнээс дээш Компанийн хараат бус, гүйцэтгэх бус гишүүдээс бүрдэнэ. Хорооны гишүүн Компанийн дагаж мөрддөг хуулиуд, үнэт цаас болон хөрөнгийн биржийн тухай хууль дүрмүүдийн хараат бус байдал, санхүүгийн мэдлэг, экспертиз, санхүүгийн туршлагатай холбоотой заалт шаардлагуудыг хангаж, биелүүлж ажиллана.

  Хорооны гишүүд болон Хорооны даргыг Томилгоо болон Компанийн засаглалын хорооноос санал дэвшүүлсний дагуу ТУЗ томилно. Хорооны гишүүдийн дийлэнхээр ирц бүрдэх ба дийлэнх гишүүд Хороог төлөөлөн ажиллах эрхтэй. Аливаа асуудлыг Хорооны гишүүдийн олонхийн саналаар шийднэ. Хорооны дарга жирийн саналын эрхтэй байх бөгөөд шийдвэрлэх саналын эрхгүй.

  Хорооны гишүүд санхүүгийн мэдлэгтэй байх ёстой ба ТУЗ-ийн тайлбарласнаар бүх гишүүд, балансын тэнцэл, орлогын тайлан, мөнгөн гүйлгээний тайлан зэрэг санхүүгийн тайлангуудыг уншиж ойлгох чадвартай байх ёстой.

  Хорооны нэг ч гишүүн (i) өнгөрсөн хугацаанд аудиторуудын хамтрагчаар ажиллах эсхүл аудиторуудад санхүүгийн ашиг сонирхолтой байх (ii) сүүлийн 3 жилийн хугацаанд Компани болон салбар компаниудын санхүүгийн тайлан бэлтгэх буюу бэлтгэхэд оролцоогүй байх ёстой. Хорооны аль нэг гишүүн олон нийтэд нээлттэй компанийн санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжлийн гэрчилгээжүүлэлт болон санхүүгийн бусад чиглэлээр (Гүйцэтгэх захирал, санхүү эрхэлсэн захирал, санхүүгийн үүрэг хариуцлага хянадаг бусад ахлах түвшний албан тушаалтан) ажлын туршлагатай байх ёстой.

  ТУЗ Хорооны гишүүдийг хэдийд ч халж, сольж болох ба компанийн ТУЗ-ийн гишүүний үүрэгт ажлыг өгмөгц Хорооны гишүүн байхаа болино.

  Шаардлагатай бол Хороо дэд хороод байгуулан, зарим эрх мэдлээ итгэмжлэн шилжүүлж болно.

  III. Хурал

  Шаардлагатай гэж үзвэл Хороо хэдэн ч удаа хурал хийж болох ба жилд 4-өөс доошгүй удаа хуралдана. Хороо улирал тутам Компанийн удирдлага, санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжилтнүүд, аудиторуудтай тус тусад нь уулзалт хийж, шаардлагатай ажил хэргийн талаар хэлэлцэн зөвшилдөнө. Компанийн баримт бичиг, Бритиш Колумбиагийн хуулийн дагуу уулзалт зөвлөгөөнийг телефон яриагаар хийж болно.

  Хорооны дарга хараат бус статустай байх ба ТУЗ-ийн дарга байж болохгүй. Сонгогдсон Хорооны дарга хуралд оролцох боломжгүй үед хуралд оролцож буй гишүүд дундаасаа хорооны түр Даргыг сонгоно. Хорооны дарга бусад гишүүдтэй зөвшилцөн хурлын давтамж, үргэлжлэх хугацааг тогтоож, хөтөлбөр боловсруулна.

  Хороо хурлын протокол хөтлөх нарийн бичгийн дарга томилно. Компанийн нарийн бичгийн дарга, Хорооны гишүүн бус бусад хүн нарийн бичгийн даргаар сонгогдож болно. Хурлын протоколын төсөл болон эцсийн хувилбарыг Хорооны бүх гишүүдэд хүргүүлнэ. Хурлын дарга хурлын хөтөлбөрийг Хорооны гишүүд болон ТУЗ-ийн бусад гишүүдэд урьдчилан хүргүүлнэ.

  Хороо хуралд оролцож, Хорооны үйл ажиллагааны талаар санал бодлоо хуваалцах шаардлагатай гэж үзсэн хүмүүсийг хуралд урьж оролцуулж болно. Хорооны дарга хүсэлт тавьсан тохиолдолд Компанийн санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжилтнүүд, Аудиторууд уулзалт зөвлөгөөнд оролцоно.

  IV. Эрх мэдэл, үүрэг хариуцлага

  Хорооноос санал болгосон Аудиторуудын талаар зөвлөлдсөний дараа ТУЗ холбогдох хуулийн дагуу тэднийг нэр дэвшүүлж, хувьцаа эзэмшигчид томилно. Аудиторууд Аудитын хороонд тайлагнана. Аудиторууд Хороонд болон хувьцаа эзэмшигчдийн төлөөлөгчид болохын хувьд ТУЗ-ийн өмнө шууд хариуцлага хүлээнэ.

  Хороо энэхүү Дүрэмд заасан үүрэг хариуцлагаа биелүүлэхдээ (a) өөрт нь мэдээлэл өгч буй Компанийн ажилтнууд болон мэргэжилтнүүд, экспертүүдийн (Аудиторууд зэрэг) шударга үнэнч байдал, (б) Компанийн ажилтнууд, мэргэжилтнүүд, экспертүүдийн өгч буй санхүүгийн болон бусад мэдээллийн үнэн зөв байдал, (в) Аудиторуудаас Компанид үзүүлж буй аливаа үйлчилгээний тухай Аудиторуудын мэдээлэлд итгэнэ.

  Хороо дараах үүрэг хариуцлага хүлээж ажиллана.

  (a) Аудиторууд

  1. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн жилийн хурал дээр санал болгох хөндлөнгийн аудиторт нэр дэвшигчид болон Аудиторуудын өнгөрсөн хугацааны хөлсийн талаар ТУЗ-д санал гаргах; Аудиторуудын гүйцэтгэх бүхий л аудитын үйлчилгээний цар хүрээг батлах; санхүүгийн тайлагналын тухай удирдлага болон Аудиторуудын хоорондын үл ойлголцлыг шийдэх зэрэг Аудиторуудын ажлыг хянах; аудиторуудын томилгоот ажлыг дуусгавар болгох тухай ТУЗ болон хувьцаа эзэмшигчдэд санал дэвшүүлэх.
  2. Аудиторуудыг өөрчлөх тохиолдолд (i) холбогдох хууль, хөрөнгийн бирж болон бусад зохицуулах байгууллагуудын шаардлагуудын дагуу мэдэгдэл өгөх зэрэг сольж өөрчлөхтэй холбоотой бүх асуудал болон өөрчлөлтийг зохион байгуулалттай хийх тухай төлөвлөгөөт арга хэмжээг үнэлж дүгнэх, (ii) уг өөрчлөлттэй холбоотой асуудлуудыг хариуцна.
  3. Аудиторуудын аудитын төлөвлөгөөг үнэлж дүгнэн, тэдний хийх ажлын хүрээ, боловсон хүчин, материал хангамж, аудитын ерөнхий чиг шугамын тухай хэлэлцэн зөвшилцөнө.
  4. Аудиторуудын хараат бус байдал болон тэдний хийж гүйцэтгэх аудитын ажлын үнэн зөв, бодит, үр бүтээмжтэй байдлыг холбогдох стандартуудын дагуу хянан, үнэлж дүгнэх. Хороо аудит эхлэхээс өмнө аудитын шинж чанар, цар хүрээ, тайлагнах үүргийн тухай Аудиторуудтай ярилцах ёстой.
  5. Аудиторууд, тэр дундаа ахлах аудиторын ажлын гүйцэтгэлийг жил тутам үнэлж дүгнэнэ.
  6. Аудиторуудын хараат бус байдлыг баталгаажуулах үүднээс дараах боломжит арга хэмжээ авна:
   1. Холбогдох шаардлагын дагуу Аудиторууд болон Компани хоорондын бүхий л харилцааг тодорхойлсон мэдэгдлийг Аудиторуудаас бичгээр авах;
   2. Аудиторуудын хараат бус байдал болон үнэн зөв, бодит байдалд нөлөөлж болохуйц ил болсон харилцаа болон үйлчилгээний (аудитын бус үйлчилгээ орно) тухай авч үзэн, Аудиторуудтай ярилцах;
   3. Аудиторуудаас Компанид үзүүлж буй аудитын бус үйлчилгээний талаар бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэх, Аудиторуудын хараат бус байдлыг хангах зорилгоор болон аудиторуудын гүйцэтгэсэн аудитын бус үйлчилгээг батлахтай холбоотой стандарт, шаардлагуудын дагуу тэдний аудитын бус үйлчилгээ болон түүний зардлын талаар урьдчилан батлах, (IV хэсгийн (a) (б) (в)-н зорилгоор, аудиторуудад тэдэнтэй хамтын хяналт, эзэмшил, удирдлага бүхий аж ахуйн нэгж буюу эсвэл аудиторуудын хэсэг бүрдүүлэх бүхий л мэдээллийг мэддэг боломжийн, мэдээлэл авсан гуравдагч тал орно);
   4. Шаардлагатай бол Аудиторуудын хараат бус байдлыг хянах талаар зохих арга хэмжээ авах тухай ТУЗ-д санал дэвшүүлэх.
  7. Улирлын тайланд тусгагдах мэдээлэл, тодруулгыг Аудиторуудаас үзүүлэх аудитын бус үйлчилгээний тухай үнэт цаасны хууль, дүрэм журам, хөрөнгийн бирж болон бусад хууль дүрмийн шаардлагуудын дагуу үнэлж, дүгнэн батлах.
  8. (i) Аудиторууд Канадын Олон нийтийн хариуцлагын зөвлөл болон бусад холбогдох газрын шаардлагын дагуу ажиллах, (ii) Компанийн аудитороор ажиллах шаардлагуудыг баталгаажуулах Аудитын хорооны хүсэлтэд хариулах талаар аудиторуудтай хамтран баталгаажуулж, баталгааг бичгээр жил бүр хамгийн багадаа нэг удаа авах.
  9. Холбогдох хууль, хөрөнгийн бирж болон бусад шаардлагуудын дагуу ахлах аудиторын албан тушаалын хугацааны тухай зөвлөлдөх.
  10. Холбогдох хууль, дүрэм журам, хөрөнгийн бирж болон бусад шаардлагуудын дагуу Аудиторуудаас Хороонд гаргаж өгөх шаардлагатай бүх тайланг хянан, үнэлж дүгнэх.
  11. Аудиторуудаас Хороонд тавьж буй бүх санал зөвлөмж, тайлбаруудыг хүлээн авах.
  12. Аудиторуудын гүйцэтгэх аливаа аудитын бус үйлчилгээ Аудиторуудын хараат бус байдал, үнэн зөв бодит байдалд хохирол учруулахгүй байх, энэ талаар аливаа шаардлагатай бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэх ажлыг хариуцах.

  (б) Санхүүгийн тайлан, мэдээлэл

  1. Удирдлага, санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн ажилтнууд, Аудиторуудтай аудитын шалгалтад орсон Компанийн санхүүгийн тайлан, мэдээллийг архивлан тараахаас өмнө үнэлж дүгнэн ярилцах, шаардлагатай бол аудитын шалгалтад орсон Компанийн санхүүгийн тайлан, мэдээллийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу Компанийн жилийн тайланд оруулах, тараах, архивлах тухай ТУЗ-д санал болгох.
  2. Удирдлага, санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн ажилтнууд, Аудиторуудтай Компанийн дунд хугацааны санхүүгийн тайлан, уг тайлангийн талаар удирдлагын хийсэн дүн шинжилгээ болон хэлэлцүүлэг, Аудиторуудын үнэлэлт дүгнэлтийг хянан, хэлэлцэх.
  3. Компанийн орлогын тухай аливаа хэвлэлийн мэдээг нийтэд дэлгэхээс өмнө хянан, үнэлэх.
  4. Компанийн санхүүгийн мэдээлэл, санхүүгийн тайлангаас гарч буй мэдээллийг олон нийтэд зарлахтай холбоотой дүрэм журмын хэрэгжилтийг хянах, эдгээр дүрэм журам шаардлага хангаж байгаа эсэхийг үнэлэх.
  5. Аудитын шалгалт хийх стандарт шаардлагуудын дагуу хэлэлцэх шаардлагатай зүйлсийг Аудиторуудтай хэлэлцэж, хянах. Үүнд:
   1. Компанийн аудит, нягтлан бодох бүртгэлийн хэм хэмжээ, практик үйл ажиллагааг батлах, өөрчлөх;
   2. Аудиторуудын албан бичигт цаг хугацаанд нь хариу өгөх;
   3. Үйл ажиллагааны цар хүрээнд хязгаарлалт хийх, хүссэн мэдээлэл ашиглах, удирдлага болон ажилтнуудтай санал зөрөх зэрэг аудитын шалгалтын явцад тулгарах аливаа бэрхшээл;
   4. Нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тооцоо, хяналтын тогтолцоо зэргийн талаар Аудиторуудаас удирдлагуудад хандсан аливаа асуулт болон хүсэлт.
  6. Компанийн санхүүгийн тайлан бэлтгэхэд ашиглагддаг нягтлан бодох бүртгэлийн зарчмуудын тухай жилд хамгийн багадаа хоёр удаа удирдлагатай хэлэлцэх ба үүнд нягтлан бодох бүртгэлийн зарчмуудыг сонгох болон хэрэглэх ажил орно. Нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн нягтлан бодох бүртгэлийн зарчмуудын дагуу уламжлалт бус аргуудын үр нөлөөний дүн шинжилгээ бүхий удирдлага/Аудиторуудын бэлтгэсэн санхүүгийн тайлагналын асуудал болон дүн шинжилгээг хянан, хэлэлцэх.
  7. Үнэт цаасны тухай хууль, хөрөнгийн бирж болон бусад хууль дүрмийн шаардлагуудын дагуу аливаа тайланг хянан, үнэлж дүгнэх.

  (в) Удирдлага болон бусадтай шүүмж хэлэлцүүлэг хийх

  1. Компанийн санхүүгийн тайлан бэлтгэхэд ашиглагддаг нягтлан бодох бүртгэлийн зарчмууд, удирдлагаас хэрэгжилтийн талаар үнэлгээ дүгнэлт өгдөг бодлогын тухай удирдлагын жилийн тайланг авч, үнэлж дүгнэх.
  2. (a) Удирдлага болон аудиторуудын хооронд санхүүгийн тайлан бэлтгэхтэй холбогдуулан гарах аливаа санал зөрөлдөөн, (б) ажлын цар хүрээ болон шаардлагатай мэдээлэл ашиглахад хязгаарлалт хийх зэрэг аудитын шалгалтын явцад тулгарах аливаа бэрхшээл (в) энэ бүхэнд удирдлагаас өгөх хариу зэргийн талаар удирдлага, санхүүгийн ажилтан(ууд), аудиторуудтай тус тусад нь тогтмол хэлэлцэн ярилцах.
  3. (a) Компани санхүүгийн тайландаа ашигладаг нягтлан бодох бүртгэлийн зарчмуудын чанар, найдвартай, тохиромжтой байдал, (б) Компанийн санхүүгийн тайлангийн бүрэн гүйцэд, алдаагүй үнэн зөв байдлын тухай аудиторуудтай удирдлагаас тусдаа тогтмол хэлэлцэн ярилцах.
  4. Компанийн санхүүгийн тайлан, жилийн тайлан тооцоо, хагас жилийн болон улирлын тайлан, тэдгээрт орсон санхүүгийн тайлангийн үнэлгээний үнэн зөв байдлыг хянах. ТУЗ-д өргөн барихын өмнө Хороо дараах зүйлсийг хянан, үнэлж дүгнэнэ:
   1. нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, практик үйл ажиллагааны аливаа өөрчлөлт;
   2. томоохон дүгнэлт шаардсан асуудлууд;
   3. аудитын үр дүнд бий болсон томоохон ач холбогдол бүхий зохицуулалтууд;
   4. тасралтгүй байх таамаглал болон нөхцөл;
   5. нягтлан бодох бүртгэлийн стандартуудын хэрэгжилт;
   6. хөрөнгийн биржийн дүрэм журам болон санхүүгийн тайлагналтай холбоотой хуулийн бусад шаардлагуудыг дагаж мөрдөх.
  5. Аудиторууд, удирдлагын санал болгосноор Компанийн нягтлан бодох бүртгэлийн зарчмууд, санхүүгийн тодруулгын үйл ажиллагаанд оруулах аливаа ач холбогдол бүхий өөрчлөлтүүд болон эдгээрийн санхүүгийн тайланд үзүүлэх үр нөлөөг хэлэлцэж, батлах. Нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн зарчмын талаар Хорооноос баталсан аливаа өөрчлөлт, сайжруулалтын үр дүнгийн тухай аудиторууд эсхүл удирдлагатай хэлэлцэж, дүгнэх.
  6. Нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт болон дүрмийн өөрчлөлт, хууль тогтоомжийн мөрдөлт, засгийн газрын агентлагуудаас авсан аливаа судалгаа лавлагаа, эцэслэн шийдэгдээгүй шүүхийн үйл ажиллагаа зэрэг Компанийн санхүүгийн тайланд бодитоор нөлөөлж болохуйц хуулийн болон зохицуулалтын асуудлын талаар удирдлага, аудиторууд, Компанийн хараат бус зөвлөхтэй хэлэлцэн, дүгнэх.
  7. Нягтлан бодох бүртгэл, санхүү, үйл ажиллагааны тогтсон зарчим, хяналт зэрэг Хорооны анхааралд хүргэх шаардлагатай аливаа зүйлийн тухай Компанийн нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн ажилтнууд, аудиторуудтай хэлэлцэн ярилцаж, уг асуудлуудыг зохих ёсоор авч үзэх.
  8. Компани болон салбар компаниуд, хамтарсан үйлдвэрүүдийн бизнесийн гол эрсдлийг хянах, эдгээр эрсдлийг удирдах болон багасгах үр дүнтэй хяналтын системийн хэрэгжилтийг магадлан, шалгах.
  9. "Уламжлалт" эсвэл "тохиргоо хийсэн" дэлхий нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн нягтлан бодох бүртгэлийн зарчмуудын бус мэдээллийн ашиглалт, судлаачид болон санхүүгийн үнэлгээний агентлагуудад өгөх санхүүгийн болон аливаа орлогын тухай хэвлэлийн мэдээг удирдлагатай хамтран хэлэлцэн хянах. Олон нийтэд дэлгэх мэдээлэл, илтгэлийн төрөл зэрэг ерөнхий зүйлсийн тухай авч үзэж хэлэлцэнэ.
  10. Тайланд тусгах шаардлагатай, эсхүл одоогийн болон цаашдын санхүүгийн нөхцөл байдал, түүний өөрчлөлт, үйл ажиллагааны үр дүн, хөрвөх чадвар, үндсэн хөрөнгийн нөөц, орлого, зардлын тодорхой бүрэлдэхүүн хэсэгт нөлөөлөхүйц, бусад аж ахуйн нэгж, хувь хүмүүстэй Компанийн зүгээс хийсэн балансын гадуурх ажил хэрэг гүйлгээ, ач холбогдолтой болон ер бусын эд зүйл, зохицуулалт, үүрэг (урьдчилан тооцоолоогүй) болон бусад харилцааны тухай удирдлагатай хэлэлцэн дүгнэж, хянах. Тодорхой хугацааны тайлангуудад гарч буй тодорхой өөрчлөлт хэлбэлзлийн талаар удирдлагаас тайлбар авах.
  11. Компанийн гол эрсдэл, уг эрсдлийг удирдах, хянах талаар удирдлагаас авсан арга хэмжээ, Компанийн эрсдлийн менежментийн удирдамж, хэм хэмжээ, санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын тухай удирдлагатай хэлэлцэн дүгнэж, хянах.

  (г) Эрсдлийн менежмент ба дотоод хяналт

  1. Компанийн санхүү, нягтлан бодох бүртгэл хариуцсан багийн хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөөний цар хүрээ, тэдний үүрэг хариуцлага, төсөв, боловсон хүчний хангалтын тухай аудиторууд болон удирдлагын санал зөвлөмжийг үндэслэн хэлэлцэн дүгнэх.
  2. Удирдлагын зүгээс дотоод хяналтын системийг үр дүнтэй хэрэгжүүлж буйг баталгаажуулах үүднээс удирдлагатай энэ талаар хэлэлцэн зөвлөлдөх. Үүнд нөөцийн хангалт, ажилтнуудын мэргэжил туршлага, сургалтын хөтөлбөр, Компанийн нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайлагнах ажлын төсөв зэргийг хэлэлцэх.
  3. Удирдлагын зүгээс эрсдлийн үр ашигтай менежмент, дотоод хяналтын систем хэрэгжүүлж, жил тутам хянан, үнэлж байгаа эсэхийг баталгаажуулах.
  4. Эрсдэл илрүүлэх, үнэлэх, хянах, удирдах үр ашигтай тогтолцоог бий болгох бодлого журмуудыг батлуулахаар ТУЗ-д санал болгох.
  5. Хууль тогтоомж мөрдөх, хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн Компанийн дотоод хяналтын бүтэц, дүрэм журам хангалттай эсэхийг аудиторууд болон удирдлагатай зөвлөлдөн үнэлж дүгнэх, Компанийн санхүү, нягтлан бодох бүртгэл хариуцсан багийн үүрэг хариуцлага, төсөв, боловсон хүчний хангалтын тухай хэлэлцэх.
  6. (a) Нягтлан бодох бүртгэл, нягтлан бодох бүртгэлийн дотоод хяналт, аудитын асуудал, (б) дотоод хяналт, санхүүгийн тайлагнал, асуудалтай нягтлан бодох бүртгэл болон аудитын асуудлаар (үүгээр хязгаарлагдахгүй) Компанийн ажилтнуудын нууц, нэргүй бичиг захидлыг Компани хүлээж авах, хадгалах, шийдэх дүрэм журам бий болгож, үнэлж дүгнэж байх. Иймэрхүү асуудлыг шударга, хараат бус байдлаар судалж шинжлэх, зохих арга хэмжээ авах тогтолцоо болон зохион байгуулалт зохих ёсоор ажиллаж байгааг баталгаажуулах.
  7. Компанийн болон гадны аудиторуудын ажлын уялдаа холбоо, зохицуулалтыг хангах, дотоод аудитор үүргээ хангалттай гүйцэтгэж, Компани дотроо зохих байр суурьтай байгаа эсэхийг баталагажуулах. Дотоод аудиторуудтай шууд харилцаа холбоотой ажиллаж, (i) удирдлагаас гаргасан дотоод хяналтын тайлангууд, Компанийн дотоод хяналтын бүтэц, санхүүгийн тайлагналын үйл явцын үр дүнтэй байдлын үнэлгээ, (ii) аудиторуудын магадлан итгэмжлэл, тайлан, удирдлагын үнэлгээ, (iii) дотоод аудиторуудын ажлын гүйцэтгэлийг жил тутам үнэлж, дүгнэх.
  8. Санхүүгийн тайлагналын үйл явцад оролцдог Санхүү эрхэлсэн захирал, санхүү хариуцсан гол удирдах албан тушаалтнуудын томилгоог хянан дүгнэх, ТУЗ-д томилгоонд өөрчлөлт оруулах талаар санал зөвлөмж гаргах.
  9. Санхүүгийн тайлагнал, дотоод хяналтын зохимжгүй, алдаатай байдлын талаар санал гомдол гаргах тогтолцоог үнэлж, дүгнэх. Хороо иймэрхүү асуудлыг шударга, хараат бус байдлаар судалж шинжлэх, зохих арга хэмжээ авах тогтолцоо болон зохион байгуулалт зохих ёсоор ажиллаж байгааг баталгаажуулах, гадны аудиторууд болон Компани хоорондын харилцааг хянах гол этгээд байх.

  (е) Бусад

  1. Аудитын хорооны дараагийн жилийн хөтөлбөр, цагийн хуваарь гаргаж батлах.
  2. Холбогдох хууль, хөрөнгийн биржийн болон бусад шаардлагуудын дагуу холбогдох талуудын ажил хэргийг үнэлж дүгнэн, батлах.
  3. (a) Санхүүгийн удирдах ажилтнуудад холбогдох Компанийн ёс зүйн дүрмийн өөрчлөлт, эрх үүргийн татгалзал (б) холбогдох хууль, хөрөнгийн биржийн болон бусад шаардлагуудын дагуу уг өөрчлөлт, эрх үүргийн татгалзлын тухай зарлах ажиллагааг үнэлж дүгнэн, батлах.
  4. Компанийн аудиторууд эсвэл Компанийн хуучин хараат бус аудиторуудын хамтрагч, хуучин хамтрагч, ажилтан, , хуучин ажилтан болон хуучин хамтрагчийг ажилд авах бодлого журмыг боловсруулах, батлах, үнэлж дүгнэх.
  5. Энэ Дүрэмд заасан үүрэг хариуцлагуудыг жил бүр үнэлж дүгнэх, Хорооны зүгээс шаардлагатай гэж үзэж буй өөрчлөлтийн талаар Томилгоо болон компанийн засаглалын хороо, ТУЗ-д санал зөвлөмж дэвшүүлэх.
  6. Удирдлага, ТУЗ-өөс санал бодлыг аван, өөрийн ажлын гүйцэтгэлийг жил бүр үнэлж дүгнэх.
  7. Энэ Дүрэмд заасан бүх үүрэг хариуцлага биелэгдэж байгаа эсэхийг жил бүр хянаж баталгаажуулах.
  8. Хороо болон ТУЗ шаардлагатай гэж үзвэл энэ Дүрэм, Компанийн дүрэм, дагаж мөрддөг хуулиудын хүрээнд бусад ажлуудыг хийж гүйцэтгэх.

  V. Тайлагнах

  Хороо холбогдох хөрөнгийн биржийн журамд заасан асуудлуудаар ТУЗ-д тогтмол тайлагнах ба Хорооны хурлын тэмдэглэлийг ТУЗ-д танилцуулна. Хороо ТУЗ-өөс шаардсан хугацаанд өөрийн үйл ажиллагааны талаар ТУЗ-д тайлагнана. Хороо Компанийн санхүүгийн тайлангийн чанар, найдвартай байдал, хууль дүрэм журмын мөрдөлт, аудиторудын ажлын гүйцэтгэл, хараат бус байдал, Компанийн санхүү, нягтлан бодох бүртгэл хариуцсан багийн ажлын гүйцэтгэлтэй холбоотой аливаа асуудлаар ТУЗ-тэй хамтран үнэлгээ дүгнэлт хийнэ.

  VI. Нөөц, мэдээлэл ашиглах

  Хороог үүргээ гүйцэтгэхэд зориулж шаардлагатай нөөцөөр хангана. Хороо хуулийн, нягтлан бодох бүртгэлийн болон бусад зөвлөхүүдийг ажиллуулах эрхтэй.

  TХороо өөрийн үүрэг хариуцлагыг биелүүлэхийн тулд аливаа судалгаа шинжилгээ хийх эрхтэй байна. Хороо Компанийн аливаа ажилтан, мэргэжилтэн, гадны зөвлөх, аудиторуудтай шууд харилцаж Хорооны хуралд оролцох, Хорооны аливаа гишүүд болон зөвлөхүүдтэй уулзаж ярилцахыг хүсч болох ба эдгээрийг удирдлага байхгүй үед ч хийж болно. Хороо өөрийн үүргүүдийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдаж буй Компанийн аливаа болон бүхий л тайлан тооцоо, данс бүртгэлийг ашиглах эрхтэй.

  Хороо (a) аудит болон аудитын тайлан бэлтгэж гаргах, Компанийн үйлчилгээг хянах буюу баталгаажуулах зорилгын улмаас хамтран ажиллаж буй хөндлөнгийн нягтлан бодох бүртгэлийн компанийн төлбөр, (б) Хороонд ажиллаж буй аливаа хуулийн, нягтлан бодох бүртгэлийн болон бусад зөвлөхүүдийн цалин хөлс, (в) Хорооны өдөр тутмын захиргааны зардлыг санхүүжүүлэх санхүүжилтийн хэмжээг тог

 • Эрүүл ахуй, байгаль орчин, аюулгүй байдал, нийгмийн хариуцлагын хорооны дүрэм

  САУСГОБИ РЕСУРС ЛИМИТЕД
  ЭРҮҮЛ АХУЙ, БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ХОРООНЫ ДҮРЭМ

  Зорилго

  Эрүүл ахуй, байгаль орчин, аюулгүй байдал, нийгмийн хариуцлагын хороо (Хороо) нь Саусгоби Ресурс компанийн (Компани) Төлөөлөн удирдах зөвлөлд (ТУЗ) Компанийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, байгаль орчны асуудлуудыг удирдан чиглүүлэх үүрэг хариуцлагаа хэрэгжүүлэхэд туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх үүрэгтэй ба энэхүү үүргээ Компанийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, байгаль орчны ажлын гүйцэтгэлийг үнэлж дүгнэх, аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, байгаль орчны бодлого, менежментийн тогтолцоог батлахад санал зөвлөмж дэвшүүлэх замаар хэрэгжүүлнэ.

  Зохион байгуулалт
  1. Хороо гурваас доошгүй гишүүнээс бүрдэх ба Гүйцэтгэх удирдлагын гишүүд тус Хорооны гишүүн байж болно.
  2. Хорооны гишүүдийг Томилгоо болон Компанийн засаглалын хорооноос санал дэвшүүлсний дараа ТУЗ томилно.
  3. Хорооны гишүүдийн дийлэнхээр ирц бүрдэнэ.
  4. Шаардлагатай бол Хороо дэд хороод байгуулан, зарим эрх мэдлээ итгэмжлэн шилжүүлж болно.
  5. ТУЗ-ийн шийдвэрээр Хорооны гишүүд Хорооны гишүүнээр ажилласны төлөө цалин хөлс авах эрхтэй.

  Хурал

  Хороо шаардлага гарах бүрт хуралдах ба жилд дөрвөөс доошгүй удаа хурал хийнэ.

  Хорооны сонгогдсон Дарга хуралд оролцох боломжгүй үед хуралд оролцож буй гишүүд дундаасаа түр Даргыг сонгоно. Дарга бусад гишүүдтэй зөвшилцөн хурлын давтамж, үргэлжлэх хугацааг тогтоож, хөтөлбөр боловсруулна.

  Компанийн нарийн бичгийн дарга эсвэл нэр дэвшүүлсэн хүн Хорооны нарийн бичгийн дарга байна.а

  Хорооны дарга хурлын хөтөлбөрийг Хорооны гишүүд болон ТУЗ-ийн бусад гишүүдэд урьдчилан хүргүүлсэн байхыг хариуцна.

  Хороо хуралд оролцож, Хорооны үйл ажиллагааны талаар санал бодлоо хуваалцах шаардлагатай гэж үзсэн хүмүүсийг хуралд урьж оролцуулж болно.

  Тайлагнал

  Хороо ТУЗ-д тогтмол тайлагнах бөгөөд ТУЗ-өөс шаардсан асуудлуудаар заасан хугацаанд тайлан тавина.

  Нөөц болон мэдээлэл авах

  Хороо хуулийн, технологийн болон бусад хараат бус зөвлөхүүдийг ажиллуулах эрхтэй. Хороо өөрийн үүрэг хариуцлагыг биелүүлэхийн тулд аливаа судалгаа шинжилгээ хийх эрхтэй байна. Хороо Компанийн аливаа ажилтан, мэргэжилтэн, гадны зөвлөх, аудиторуудтай шууд харилцаж Хорооны хуралд оролцох, Хорооны аливаа гишүүд болон зөвлөхүүдтэй уулзаж ярилцахыг хүсч болох ба эдгээрийг удирдлага байхгүй үед ч хийж болно. Хороо өөрийн үүргүүдийг гүйцэтгэхэд шаардагдаж буй Компанийн аливаа болон бүхий л тайлан тооцоо, данс бүртгэлийг ашиглах эрхтэй.

  Үүрэг хариуцлага
  1. Хороо Компанийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, байгаль орчин, нийгмийн хариуцлагын бодлогын өөрчлөлтүүдийг хянаж, үнэлж дүгнэн, санал зөвлөмж гаргана.
  2. Компанийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, байгаль орчны бодлогууд, холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн байдлыг Хороо удирдлагаас бичгээр ирүүлсэн тайлангууд дээр үндэслэж, жил тутам хянан, үнэлэлт дүгнэлт гаргана.
  3. Компанийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, байгаль орчин, нийгмийн хариуцлагын чиглэлийн үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийг Хороо хагас жил тутам хянан үнэлж, дүгнэлт гаргана.
  4. Холбогдох удирдлагад тайлагнах шаардлагатай аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, байгаль орчны асуудал гарах тохиолдолд Хороо уг асуудлын шинж чанар болон засч залруулах аргахэмжээг нарийвчлан заасан удирдлагын тайлан мэдээг авч, үнэлэлт дүгнэлт гаргана
  5. Хороо Компанийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, байгаль орчин, нийгмийн хариуцлагын асуудлуудын талаар ТУЗ-д тогтмол тайлагнана.
  6. Эрсдлийн үнэлгээний хэрэгжилт, бизнест нөлөөлөхүйц аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, байгаль орчны эрсдлийн бүртгэл хийгдэж байгаа эсэхэд Хороо хяналт тавьж хариуцна.
  7. Хороо эрсдлийн бүртгэл, хяналтын төлөв байдлын тухай удирдлагын тайлангуудыг жил тутам үнэлж дүгнэнэ.
  8. Хороо өөрийн ажлын гүйцэтгэлийг жил тутам хянана.

  Энэхүү Дүрмийн хангалттай байдлыг жил тутам хянаж дүгнэх ба өөрчлөлт хийх саналыг ТУЗ-д батлуулахаар гаргах болно.

 • Томилгоо болон компанийн засаглалын хорооны дүрэм

  САУСГОБИ РЕСУРС ЛИМИТЕД
  ТОМИЛГОО БОЛОН КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН ХОРООНЫ ДҮРЭМ

  Зорилго

  Саусгоби Ресурс Лимитед (Компани) компанийн Томилгоо болон Компанийн засаглалын хороо (Хороо) нь (a) Төлөөлөн удирдах зөвлөл (ТУЗ) болон Хороодын гишүүдэд тохирох чадамжтай этгээдийг олж тогтоох, нэр дэвшигчдийг сонгуулах буюу томилуулахаар ТУЗ-д нэр дэвшүүлэх, (б) Компанийн засаглалын удирдамжийн тухай ТУЗ-д санал боловсруулж, дэвшүүлэх, компанийн засаглалын үйл ажиллагааны тухай ТУЗ-д санал зөвлөмж гаргах, туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх үндсэн зорилготой.

  Зохион байгуулалт

  Хороо ТУЗ-өөс тогтоосон, Компанийн хараат бус, гүйцэтгэх бус гишүүдээс бүрдэх ба тэд Компанийн дагаж мөрддөг хуулиуд, үнэт цаас болон хөрөнгийн биржийн тухай хууль дүрмүүдийн хараат бус байдалтай холбоотой заалт шаардлагуудыг мөрдөж, биелүүлж ажиллана.

  Хорооны гишүүдийг ТУЗ-өөс томилно. Хорооны бүх гишүүд компанийн засаглалын чиглэлээр ажилласан туршлагатай байна. Хорооны гишүүдийн дийлэнхээр ирц бүрдэх ба дийлэнх гишүүд Хороог төлөөлөн ажиллах эрхтэй. Хороо нь дэд хороод байгуулан, зарим эрх мэдлээ итгэмжлэн шилжүүлж болно.

  Хурал

  Шаардлагатай тохиолдолд Хороо хэдэн ч удаа хуралдаж болох ба жилд хамгийн багадаа 1-ээс доошгүй хуралдана.

  Хороог ТУЗ-ийн дарга эсвэл Компанийн хараат бус, гүйцэтгэх бус гишүүн даргална. Хорооны дарга Хорооны хурлыг даргалах ба бусад гишүүдтэй зөвлөлдөн хурлын давтамж, үргэлжлэх хугацааг тогтоож, хөтөлбөр боловсруулна.

  Хорооны Дарга хурлын хөтөлбөрийг Хорооны гишүүд болон ТУЗ-ийн бусад гишүүдэд урьдчилан хүргүүлсэн байхыг хариуцна.

  Эрх мэдэл, үүрэг хариуцлага

  Хороо дараах үүрэг хариуцлагатай байна.

  1. Компанийн стратегийг тэнцвэржүүлэн зохицуулах, үр ашигтай шийдвэр гаргахад ТУЗ--ийн тохиромжтой бүтэц бүрэлдэхүүнийг хангаж, ТУЗ-ийн бүтэц, бүрэлдэхүүнийг (гишүүдийн мэдлэг, чадвар, туршлага) судлан, хамгийн багадаа жилд нэг удаа зохицуулалт хийх.
  2. ТУЗ-ийн гишүүний шаардлагатай бөгөөд тохирсон чадвар, үзүүлэлтүүдийг тодорхойлж үнэлэн, эдгээрнь ТУЗ-д таарчтохирч байгааэсэхийг тогтмол үнэлждүгнэх.
  3. ТУЗ-ийн гишүүдийн шаардлагатай бөгөөд тохирсон чадвар, үзүүлэлтүүдийг тодорхойлж, үнэлэх үйл явцыг боловсруулан хэрэгжүүлэх.
  4. ТУЗ-ийн гишүүн болох тохиромжтой хүмүүсийг тодорхойлж, тогтоох.
  5. ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийг сонгох, томилох, дахин томилох талаар ТУЗ-д санал зөвлөмж гаргах.
  6. ТУЗ-ийн хороодын (Томилгоо болон Компанийн засаглалын хороо орохгүй) гишүүдийг томилох талаар ТУЗ-д санал зөвлөмж гаргах.
  7. Гүйцэтгэх захирлын үүргийг гүйцэтгэх чадамжтай залгамжлагчийн тухай Дэд ерөнхийлөгч болон Компанийн нарийн бичгийн даргад санал зөвлөмж дэвшүүлэх.
  8. ТУЗ гүйцэтгэх удирдлагаас тусдаа, зохистой хэмжээнд хараат бус ажиллахад тохирсон бүтэц, үйл ажиллагаатай байхыг хангах.
  9. ТУЗ-ийн гүйцэтгэх удирдлагаас тусдаа, хараат бус байх тухай санал авах үүднээс хэлэлцүүлэг хийх (удирдлага оролцохгүй).
  10. Хараат бус гүйцэтгэх бус гишүүдийн хараат бус ажиллах байдлыг үнэлэх.
  11. Гүйцэтгэх бус гишүүдийн зүгээс үүргээ гүйцэтгэхэд шаардагдах цаг хугацааг тогтмол үнэлж дүгнэн, гишүүд тухайн цаг хугацаааны шаардлагыг хангаж буй эсэхийг үнэлэх.
  12. Шинэ гишүүдэд зориулж чиглүүлэх хөтөлбөр боловсруулах.
  13. ТУЗ-ийн гишүүдийг үргэлжлүүлэн сургах тухай ТУЗ-д санал зөвлөмж гаргах.
  14. ТУЗ-ийн гишүүдийн ур чадварын зохимжтой тэнцвэрийг хадгалахад чиглэсэн залгамжлалынтөлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах, тэдгээрийг байнга үнэлж дүгнэх
  15. ТУЗ-ийн гишүүнийг шалтгаантайгаар чөлөөлөх талаар санал гаргах.
  16. ТУЗ-ийн ажлын гүйцэтгэлийн тухай бүх гишүүдээс санал, тайлбар авах; ТУЗ, түүний хороод, гишүүн тус бүрийн үр ашигтай ажиллагааг үнэлэх үйл явцыг хянах, үнэлгээний тухай ТУЗ-д жил бүр тайлагнах.
  17. Компанийн засаглалын бодлого журмуудын тухай ТУЗ-д санал зөвлөмж гаргах. Компанийн засаглалын асуудалтай холбоотой үнэт цаасны тухай хуулийн заалт, хөрөнгийн бирж болон бусад зохицуулалтын шаардлагууд, үйлдвэрлэлийн тэргүүн туршлагуудын боловсронгуй болгосныг анхаарч үзэн, ТУЗ-ийн практик үйл ажиллагаа, үйл явцыг үнэлж дүгнэх. Компанийн засаглалын бодлого, практик үйл ажиллагаа, дүрэм журмын таарамжтай, нийлэмжтэй байдлыг жил тутам үнэлж дүгнэх, Хорооноос шаардлагатай гэж үзсэн аливаа өөрчлөлтийн тухай ТУЗ-д санал дэвшүүлэх.
  18. ТУЗ-д Олон талт байдлын бодлогыг бэлтгэж танилцуулах. Олон талт байдлын бодлогыг хянаж дүгнэн, уг бодлогыг хэрэгжүүлэх, түгээхтэй холбоотой хэмжиж болохуйц зорилтуудыг тодорхойлох. Уг зорилтуудын гүйцэтгэлийн байдлыг ТУЗ-д тайлбарлах.
  19. Компанийн засаглалтай холбоотой Компанийн дүрэм журамд оруулах өөрчлөлтүүдийг хянаж, үнэлж дүгнэх.
  20. Компанийн хууль журам мөрдөх бодлого, практикийг үнэлж дүгнэх, омпанийн засаглалтай холбоотой хуулийн шаардлагуудын хэрэгжилтийг хянан баталгаажуулах системийн ажиллагааг хангах.
  21. ТУЗ-ийн гишүүд болон гүйцэтгэх удирдлагуудын тасралтгүй сургалт, мэргэжлийн хөгжлийн тухай хянаж, үнэлж дүгнэх.
  22. Жилийн тайланд компанийн засаглалын мэдээллийн тухай үнэлж дүгнэн оруулах.
  23. Энэ Дүрмийн хэрэгжилтийг жил тутам үнэлж дүгнэх, Хорооноос шаардлагатай гэж үзсэн аливаа өөрчлөлтийн тухай ТУЗ-д санал дэвшүүлэх.
  24. Ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой асуудлуудыг Компанийн бизнесийн ёс зүйн дүрмийн дагуу шийдэхэд ТУЗ-д туслалцаа үзүүлэх үүргээ биелүүлэх.
  25. Боломжтой бол гадны зөвлөх авч ажиллуулах тухай гишүүний хүсэлтийг зөвшөөрч, Компанийн зардлаар тухайн гадны зөвлөхийг ажиллуулах.
  26. Хороо болон ТУЗ шаардлагатай гэж үзвэл энэхүү Дүрэм, Компанийн дүрэм, дагаж мөрддөг хуулиудын хүрээнд бусад ажлуудыг хийж гүйцэтгэх.
  27. Хорооны ажлын гүйцэтгэлийг жил бүр үнэлж дүгнэх.
  28. ТУЗ-д тогтмол тайлагнах.
  29. ТУЗ болон Компанийн удирдлагын үнэлгээг хянах.

  Нөөц

  Хороо нь шаардлагатай үед мэргэжлийн, хараат бус зөвлөхүүдийг ажиллуулах эрхтэй ба дараах онцгой эрхтэй байна: (i) хүний нөөц хайх компанид төлөх шаардлагтай төлбөрийн хэмжээг тогтоох, Хороонд зөвлөх зорилгоор ажиллуулж буй мэргэжлийн зөвлөхийн төлбөрийн хэмжээг тогтоох болон (ii) ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчийг тодруулахад хамтран ажиллах хүний нөөцийн хайлтын компанийг ажиллуулах, гэрээг нь дуусгавар болгох юм.

  ТУЗ-ийн шинэ гишүүн томилох

  ТУЗ-ийн гишүүнд тохирох хүмүүсийг олж тогтоох үүрэг хариуцлагаа биелүүлэхдээ Хороо (i) нэр дэвшигч бүрийн хараат бус ажиллах чадвар, (ii) мэргэжил, туршлага, (iii) ТУЗ болон хороодын гишүүд тус тусын удирдамжийг хангах ур чадварын тэнцвэр, (iv) дахин сонгогдохоор хэлцэгдэж буй гишүүдийн өнгөрсөн хугацаанд хийсэн ажлын гүйцэтгэл, (v) холбогдох зохицуулалтын шаардлагууд, (vi) ТУЗ, Хорооноос гаргасан бусад шалгуур үзүүлэлтүүдийг анхаарч судална.

  Тохиромжтой нэр дэвшигчдийг олохын тулд өргөн хэмжээний судалгаа лавлагаа хийнэ. Үүнд:

  1. ТУЗ-ийн гишүүнд байх шаардлагатай мэдлэг, чадвар, туршлагыг тогтмол үнэлэх;
  2. ТУЗ-д үзүүлж буй болон шаардлагатай мэдлэг, чадвар, туршлагыг тогтмол үнэлэх;
  3. ТУЗ-ийн гишүүд өөрийн үүрэг хариуцлагыг хангалттай биелүүлэхэд шаардагдах цаг хугацааг тодорхойлж үнэлэх;
  4. нэр дэвшигчдийн тухай бусдаас (мэргэжлийн судалгаа шинжилгээний болон ажилд авах чиглэлээражилладаг зөвлөхүүд) асууж лавлах;
  5. нэр дэвшигч бүртэй ярилцлага хийх, ажил мэргэжлийн тухай лавлагаа судалгаа хийх болон
  6. нэр дэвшигч бүр гишүүний үүрэгт ажлын үүрэг хариуцлагыг биелүүлж чадах мэргэжил, ур чадвар, туршлагатай байх, үүрэг хариуцлагаа биелүүлэхэд шаардлагатай цаг хугацааг зориулан ажиллах чадвартай эсэхийг баталгаажуулах.
 • Цалин, урамшууллын хорооны дүрэм

  ЦАЛИН, УРАМШУУЛЛЫН ХОРООНЫ ДҮРЭМ

  I. Зорилго

  Саусгоби Ресурс Лимитед (Компани) компанийн Цалин, урамшууллын хороо (Хороо) нь Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн (ТУЗ) гишүүн болон гүйцэтгэх удирдлагын цалин урамшуулалтай холбоотой ТУЗ-ийн үүргүүдийг хийж, гүйцэтгэх үндсэн зорилготой. Үүнд дараах үүрэг хариуцлагууд багтах боловч үүгээр хязгаарлагдахгүй:

  1. Ахлах түвшний удирдлагыг компанид элсүүлэх, хөгжүүлэх, хадгалахад Томилгоо, Компанийн засаглалын хороо болон ТУЗ-д туслах
  2. Ахлах түвшний удирдлагуудын ажлын гүйцэтгэл болон цалин урамшууллыг үнэлж дүгнэх
  3. Ахлахтүвшний удирдлагын албан тушаалын залгамжлах төлөвлөгөөг боловсруулах
  4. ТУЗ-ийн болон ахлах түвшний удирдлагын цалин урамшууллын бүтэц, зохион байгуулалтыг боловсруулах бөгөөд үүнд цалин хөлс, ноогдол хувь болон хувьцаа олголт хэлбэрээр жилийн болон урт хугацаат шагнал урамшууллын төлөвлөгөө орно.
  5. Ахлах түвшний удирдлагын зориулсан тэтгэмжийн төлөвлөгөө.
  6. Бусад хувьцаа эзэмшлийн удирдамж зааварчилгаа.

  II. Зохион Байгуулалт

  Хороо ТУЗ-өөс тодорхойлсон хараат бус, гүйцэтгэх бус гишүүдээс голчлон бүрдэх ба Компанийн дагаж мөрддөг хууль, үнэт цаас, хөрөнгийн бирж болон бусад зохицуулалтын тухай хуулиудын хараат бус байдал, туршлагатай холбоотой заалт шаардлагуудыг мөрдөж ажиллана. Хорооны гишүүдийг Томилгоо болон Компанийн засаглалын хорооноос санал дэвшүүлсний үндсэн дээрТУЗ томилно эсвэл солино.

  Хорооны гишүүн бүр ахлах түвшний удирдлагын цалин урамшууллын эрх зүйн зарчим, практикийн талаар ойлголттой байх ёстой. Хувьцаа эзэмшигчийн хурлаар ТУЗ-¬ийн гишүүд сонгогдсоны дараах эхний ТУЗ-ийн хурлаар Хорооны гишүүдийг томилно. Хэрэв Хорооны гишүүдийн томилгоо хийгдээгүй тохиолдолд Хорооны гишүүд нь залгамжлагч томилогдох хүртэл гишүүдийн үүргийг гүйцэтгэнэ. ТУЗ нь гишүүд томилогдох жил тутмын хурлын хооронд Хорооны гишүүний хоосон гишүүнчлэлд гишүүн томилж болно. ТУЗ-өөс гаргасан тогтоолоор аль ч Хорооны гишүүнээс огцруулж болно. Хорооны гишүүдийн дийлэнхээр ирц бүрдэх ба дийлэнх гишүүд Хороог төлөөлөн ажиллах эрхтэй.

  Шаардлагатай бол Хороо дэд хороод байгуулан, зарим эрх мэдлээ итгэмжлэн шилжүүлж болно.

  III. Хурал

  Шаардлагатай гэж үзвэл Хороо хэдэн ч удаа хурал хийж болох ба жилд хамгийн багадаа нэгээс доошгүй хуралдана.

  Хорооны гишүүд хорооны хурлыг удирдах Даргыг сонгох ба Даргаар сонгогдсон гишүүн бусад гишүүдтэй зөвшилцөн хурлын давтамж, үргэлжлэх хугацааг тогтоож, хөтөлбөр боловсруулна. Дарга нь хараат бус гишүүн байна.

  Дарга хорооны хурлын хөтөлбөрийг Хорооны гишүүд болон ТУЗ-ийн бусад гишүүдэд урьдчилан хүргүүлсэн байхыг хариуцна.

  IV. Эрх, үүрэг

  Хороо дараах эрх, үүрэгтэй байна.

  1. ТУЗ-д (i) ТУЗ-ийн гишүүд, гүйцэтгэх удирдлагуудын цалин, урамшууллын бодлого, зохион байгуулалт болон цалин, урамшууллын бодлого (ii) Компанийн зорилт, зорилтуудад нийцэхүйц мөн удирдлагаас гаргасан цалин, урамшууллын саналыг харгалзан үзэж албан ёсны, ил тод дүрэм журам бий болгохтой холбоотой үнэлэлтдүгнэлт өгч, байнга санал зөвлөмжгаргаж ажиллах
  2. Гүйцэтгэх захирлын цалинтай холбогдуулан компанийн зорилго зорилтуудыг хамгийн багадаа жилд нэг удаа хянаж батлах, эдгээр зорилго зорилтуудын дагуу Гүйцэтгэх захирлын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлж дүгнэх, энэхүү үнэлгээнд үндэслэн Гүйцэтгэх захирлын цалингийн түвшинг тогтоох Хороо Гүйцэтгэх захирлын урт хугацааны цалин, урамшууллыг тодорхойлохдоо Компанийн ажлын гүйцэтгэл, хувьцаа эзэмшигчдийн ашиг орлого, ижил төстэй компаниудын гүйцэтгэх захирлуудын цалин, урамшуулал, өнгөрсөн жилүүдэд гүйцэтгэх захиралд олгож байсан урамшуулал болон бусад холбогдох хүчин зүйлсийг харгалзан үзнэ.
  3. Бусад гүйцэтгэх удирдлага, ТУЗ-ийн гүйцэтгэх болон гүйцэтгэх бус гишүүд, ахлах түвшний удирдлагуудын цалин, урамшууллын багцыг (үүнд хөдөлмөрийн гэрээ цуцлах, ажлаас халах, гарсны тэтгэмж орно) хамгийн багадаа жилд нэг удаа хянан үзэж, ТУЗ-д санал зөвлөмж гаргах, батлах Гүйцэтгэх удирдлагад өгч буй цалин, урамшууллын дийлэнх хувь хэмжээг компанийн болон хувь хүний ажлын гүйцэтгэлтэй уялдуулахыг эрмэлзэнэ.
  4. Компанийн ажилтнуудын болон ТУЗ-ийн гишүүдийн Хувьцааны урамшууллын төлөвлөгөө болон бусад урамшууллын төлөвлөгөө, хувьцаанд суурилсан төлөвлөгөөг удирдан хэрэгжүүлж, хувьцаа эзэмших зөвлөмж гаргах болон жил тутам дээрх төлөвлөгөөг хянах, энэ талаар ТУЗ-д санал зөвлөмж гаргах
  5. Хувьцааны ашгийн урамшуулал болон хувьцааны ноогдол хүлээн авагч, хувьцааны төрөл, хэмжээ, хувьцааг борлуулахтай холбогдох үнэт цаас, хөрөнгийн биржийн тухай хууль болон бусад шаардлагуудын дагуу тогтоож тодорхойлох
  6. Гол чухал удирдах албан тушаалуудын залгамж халааны төлөвлөгөөг тогтмол ТУЗ¬-тэй хамтарч хянан, эдгээр албан тушаалуудад томилогдох хувь хүмүүсийг ТУЗ-д санал болгох
  7. Хяналт, компанийн засаглал, мэдээлэл задруулахтай холбоотой шаардлагуудын хэрэгжилтийг хянан шалгах тогтолцооны ажиллагааг хангах
  8. Компаниас цалин, урамшууллын талаар олон нийтэд гаргаж буй мэдээллийг хянах
  9. Холбогдох үнэт цаас, хөрөнгийн биржийн тухай хууль болон бусад зохицуулалтын шаардлагуудын дагуу аливаа тайланг хянан үнэлэх
  10. Энэ Дүрмийг жил тутам хянан, үнэлж дүгнэн Хорооноос дэвшүүлсэн аливаа өөрчлөлтийг ТУЗ-д санал болгох
  11. Өөрийн ажлын гүйцэтгэлийг жил тутам үнэлж дүгнэх
  12. ТУЗ-д тогтмол тайлагнах
  13. Хороо болон ТУЗ-өөс шаардлагатай гэж үзсэн бусад үйл ажиллагааг энэ Дүрэм, Компанийн дүрэм, дотоод журам, холбогдох хуульд нийцүүлэн хийж гүйцэтгэх

  V. Нөөц болон Хараат бус зөвлөгөө

  Хороо хараат бус мэргэжлийн зөвлөхүүдийг ажиллуулах эрхтэй ба үүнд (i) ТУЗ-ын гишүүд, гүйцэтгэх болон ахлах түвшний удирдлагуудын цалингийн үнэлгээ хийх зорилгоор Хороонд ажиллах зөвлөхүүдийг ажилд авах, (ii) зөвхөн Хороонд ажиллаж буй зөвлөхийн ажлын хугацаа болон цалин хөлсний хэмжээг тодорхойлох эрх орно.

 • Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний томилгоо

  Хувьцаа эзэмшигчээс ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигч санал болгох журам

  Хувьцаа эзэмшигчдийн санал -- Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүх нийтийн хурал дээр сонгох эрхтэй нэг буюу түүнээс дээш тооны хувьцааг хоёроос доошгүй жил эзэмшсэн хувьцаа эзэмшигч компанийн ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигч санал болгох эрхтэй байна. Санал нь компанийн дараагийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүх нийтийн хурал дээр хувьцаа эзэмшигчийн зүгээс хэлэлцүүлэхийг хүсч буй зүйлийг бичгээр танилцуулсан мэдэгдэл байна.

  Саналыг (i) компанийн сонгох эрхтэй хувьцааны 1 хувь буюу зах зээлийн үнэлгээгээр үүнээс илүү хувьцаа эзэмшдэг хувьцаа эзэмшигч гарган, гарын үсэг зурж, (ii) компани уг саналыг өмнөх жилийн лавлах өдрөөс 3 сарын өмнө хүлээж авсан бол (iii) мөн санал дэвшүүлж буй хувьцаа эзэмшигч уг саналд мэдэгдлээ хавсаргаж, дэмжиж буй хувьцаа эзэмшигчид шуудангийн хаяг, хувьцаа эзэмшилтийн байдал зэрэг дэлгэрэнгүй мэдээллийг ирүүлсэн байвал санал хүчинтэй байна.

  Компани саналыг хүлээн аваад, санал гаргасан хувьцаа эзэмшигч болон уг саналтай холбогдуулан хувьцаа эзэмшигчдийн бүх нийтийн хуралд оролцох эрхтэй бусад хүмүүст саналын тухай дэлгэрэнгүй мэдэгдэл илгээнэ. Тодорхой хязгаарлалттайгаар компани санал гаргасан хувьцаа эзэмшигчийг хурал дээр саналаа танилцуулахыг зөвшөөрдөг.

  Канад Улсын Бритиш Колумбиа мужийн Корпорацийн тухай хуулийн 187-191 дүгээр хэсэгт (Бүлэг 7: Хувьцаа эзэмшигчдийн санал) компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүх нийтийн жилийн хурал дээр хувьцаа эзэмшигч ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчийг хэрхэн санал болгох тухай үе шатуудыг дэлгэрэнгүй үзүүлэв.

  Бүлэг 7: Хувьцаа эзэмшигчдийн санал

  Нэр томьёо ба хэрэглээ

  1. 187 Энэ бүлэгт дараах нэр томьёог дор заасан утгаар ойлгоно:

   "санал" - компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн дараа жилийн бүх нийтийн хурал дээр хэлэлцүүлэхийг хүсч буй асуудлыг багтаасан, санал гаргагчийн бичгээр гаргаж буй мэдэгдэл;

   "эрх бүхий хувьцаа эзэмшигч" -- саналтай холбоотойгоор

   1. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүх нийтийн хурал дээр сонгох эрхтэй нэг буюу түүнээс дээш тооны хувьцааны бүртгэгдсэн эзэмшигч,
   2. саналд гарын үсэг зурсан өдрийн байдлаар дээрх тооны хувьцааг тасралтгүй хоёр жил эзэмшсэн хувьцаа эзэмшигч байх ба

   доор (2)-т заасан этгээд биш,

   "санал гаргагч" -- компанид санал гаргаж буй эрх бүхий хувьцаа эзэмшигч;

   "дэмжигч" -- 188-ийн (1)-ийн (б)-д заасан саналд гарын үсэг зурсан этгээд.

  2. Саналд гарын үсэг зурсан өдрөөс өмнө 2 жилийн хугацаанд тухайн этгээд буюу санал гаргагч саналаа бүх нийтийн хурал дээр өөрийн биеэр болон төлөөлүүлэн танилцуулаагүй бол, саналын хариуд компани 189-ийн (1) - (3)-ийг баримталсан бол тухайн этгээд эрх бүхий хувьцаа эзэмшигч болохгүй.
  3. Хэрэв олон нийтэд нээлттэй компани биш бол тухайн компанид энэ бүлэг хамаарахгүй.

  Хүчинтэй саналд тавигдах шаардлагууд

  1. 188 Санал дараах тохиолдолд хүчинтэй байна.
   1. Саналд санал гаргагч гарын үсэг зурсан байх,
   2. Саналд доорх эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчид болон санал гаргагч гарын үсэг зурсан байна:
    1. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүх нийтийн хурал дээр сонгох эрхтэй, компанийн хувьцааны 1 хувийг эзэмшдэг буюу
    2. дээрх тооноос давсан зах зээлийн үнэлгээ бүхий хувьцаа эзэмшдэг бүртгэгдсэн хувьцаа эзэмшигч
   3. Уг саналыг мэдэгдлийн хамт өмнөх жилийн лавлах өдөр тохиохоос 3 сарын өмнө компанийн бүртгэгдсэн оффист хүргүүлсэн байна.
   4. Саналд мэдэгдлийг хавсаргах ба санал гаргагч болон дэмжигч гарын үсэг зурсан байна. Хэрэв санал гаргагч болон дэмжигч нь корпораци бол ТУЗ-ийн гишүүн эсхүл ахлах албан тушаалтан гарын үсэг зурах ба
    1. гарын үсэг зурсан этгээдийн нэр, хаяг,
    2. гарын үсэг зурсан этгээдийн эзэмшиж буй сонгох эрхтэй хувьцааны тоо, ангилал, сери,
    3. (i)-д дурдаагүй бол хувьцааны бүртгэгдсэн эзэмшигчийн нэрийг оруулж бичнэ.
  2. Нэмэлт материал болгож саналд тайлбар дагалдуулж болно.
  3. Санал болон дэд хэсэг (2)-т зааснаар тайлбар гаргасан бол санал, тайлбарын хамт 1000 үгээс хэтрэхгүй ба энэхүү дэд хэсгийн зорилгоор саналд дэд хэсэг (1)-ийн (a), (b)-д заасан гарын үсэг, (1)-ийн (d)-д заасан мэдэгдэл орохгүй.

  Саналтай холбогдон гарах эрх, үүрэг

  1. 189 Дэд хэсэг (4)-ийн (b), (5)-тай холбогдуулан санал хүлээж авсан компани дэд хэсэг (2)-ийн дагуу бүх нийтийн хуралд оролцох эрхтэй хүмүүст
   1. санал,
   2. санал гаргагч, дэмжигчийн нэр, хаяг,
   3. тайлбарыг мэдэгдэнэ.
  2. Дээрх дэд хэсэг (1)-д заасан мэдээллийг
   1. 169-р хэсэгт дурдсаны дагуу бүх нийтийн хурлын мэдэгдлийг илгээх хугацаанд эсхүл
   2. бүх нийтийн хуралтай холбоотой компанийн мэдээллийн танилцуулгад оруулна.
  3. Дэд хэсэг (4)-ийн (b), (5)-ийн тухайд компани санал гаргагчийг саналаа хувьцаа эзэмшигчдийн бүх нийтийн хурал дээр өөрийн биеэр болон төлөөлүүлэн танилцуулахыг зөвшөөрнө. Санал гаргагч нь хурлын үеэр эрх бүхий хувьцаа эзэмшигч байх ёстой.
  4. Хэрэв компани хувьцаа эзэмшигчдийн бүх нийтийн хуралтай холбоотой нэгээс илүү санал хүлээн авбал компани
   1. тухайн саналуудын бүртгэгдсэн оффист ирсэн анхны саналтай холбогдуулан дэд хэсэг (1) - (3)-ыг мөрдөх ба
   2. бусад саналуудын тухайд дэд хэсэг (1) - (3)-ыг мөрдөхгүй.
  5. 191-ийн (3)-тай холбогдуулж дараах тохиолдлуудын аль нэг үүсвэл компани 189-ийн (1)-(4)-ийн дагуу саналыг боловсруулах шаардлагагүй:
   1. ТУЗ-ийн гишүүд санал хүлээн авсан өдрөөс хойш болох байсан хувьцаа эзэмшигчдийн бүх нийтийн хурлыг зарлан хуралдуулж, 169-ийн дагуу хурлын мэдэгдлийг илгээх;
   2. 188-ийн (1)-д заасан зүйлийн хүрээнд санал хүчинтэй биш бол эсхүл 188-ын (3)-т заасан хэмжээ хэтрэх;
   3. хувьцаа эзэмшигчдэд хурлын мэдэгдэл, мэдээллийн танилцуулгаар бүх нийтийн хурлын тухай адилхан санал хүргүүлсэн бол, мөн хурал дээр тогтсон хэмжээний дэмжлэг аваагүй бол;
   4. саналыг компанийн бизнес, үйл ажиллагаанд хамаарахгүй гэж үзнэ;
   5. саналын үндсэн зорилго нь
    1. мэдээлэл хамгаалах,
    2. компани, ТУЗ-ийн гишүүд, удирдах албан тушаалтнууд, хувьцаа эзэмшигчдийн эсрэг хувь хүний зүгээс гаргасан нэхэмжлэл, гомдлыг засч залруулах;
  6. санал бодитоор хэрэгжих;
  7. хэрэгжсэн саналаас үүдэж компани зөрчил гаргахад хүрвэл;
  8. компанийн хэрэгжүүлэх эрх мэдлээс хэтэрсэн асуудлыг саналд тусгах.

  Хариуцлага

  190 189-ийн (1), (2), (3), (4)-ийг компани эсвэл хувь хүн мөрдсөнөөс үүдэх аливаа хариуцлагыг компанийг төлөөлж буй аливаа компани, хувь хүн хүлээхгүй.

  Саналыг боловсруулахаас татгалзах

  1. 191 189-ийн (5)-ын улмаас саналыг 189-ийн (1)-(4)-ийн дагуу боловсруулахгүй гэж төлөвлөж буй компани санал авснаас хойш 21 хоногийн дотор санал гаргагчид
   1. саналтай холбоотой компанийн шийдвэр,
   2. шийдвэрийн тухай тайлбарыг хүргүүлэх ёстой.
  2. Мэдэгдэл хүлээн авсан санал гаргагч компанийн шийдвэрийг хянуулахаар шүүхэд хандаж болно.
  3. Санал гаргагч шүүхэд хандсан тохиолдолд шүүх бүх нийтийн хурлыг хориглож болох ба компани саналыг боловсруулахгүй байх үндэслэл байхгүй гэж үзвэл дор дурдсан зүйлсийн аль нэгийг шаардана:
   1. шүүхээс тогтоосон хугацаанд 189-ийн (1)-(4)-ийг компани дагаж мөрдөх;
   2. бүх нийтийн хурлаас өмнө боломжийн хугацаанд 189-ийн (1)-д заасан мэдээллийг хувьцаа эзэмшигчдэд өгөхгүй бол компани <
   3. тухайн саналыг авч хэлэлцэхээр бүх нийтийн хурлыг өөрийн зардлаар зохион байгуулах,
   4. шүүхээс тогтоосон нөхцөл, журмаар хуралтай холбогдуулан 189-ийн (1)-(4)-ийг дагаж мөрдөх;
   5. Санал гаргагчийн шүүхэд хандахтай холбогдон гарсан хуулийн бүх зардал төлбөрийг компаниар нөхөн төлүүлэх.
  4. Саналаас үүдэж хохирол амссан гэж үзэж буй компани буюу хувь хүн компани саналыг авч хэлэлцэхээс татгалзсан тухай асуудлаар шүүхэд хандаж болох ба шүүх 189-ийн (4)-ийн (b), (5) хамаатай байна гэж үзвэл холбогдох захирамж гаргана.

  Ванкувер, Хонгконг, 2012.03.28

 • ОЛОНХИЙН САНАЛААР ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮН СОНГОХ БОДЛОГО

  ОЛОНХИЙН САНАЛААР ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮН СОНГОХ БОДЛОГО

  ЗОРИЛГО:

  Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (“ТУЗ”) гишүүн бүрээ Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн саналыг авсан байх ёстой гэж үздэг. ТУЗ-ийн гишүүнийг Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар сонгох бөгөөд олонхийн саналыг авч чадаагүй нэр дэвшигч (“Дэмжигдээгүй гишүүн”) нь компанийн дүрмийн дагуу нэр дэвшсэн боловч олонхийн саналыг авч чадаагүй тул дэмжигдээгүйд тооцогдоно.

  ХАМРАХ ХҮРЭЭ:

  Энэхүү бодлого нь зөвхөн өрсөлдөөнгүй сонгон шалгаруулалтанд хамаарна. Өрсөлдөөнгүй сонгон шалгаруулалт гэдэг нь нэр дэвшигчийн тоо хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдээлэлд заасан гишүүдийн тоотой тэнцүү байх сонгон шалгаруулалтыг хэлнэ. Өрсөлдөөнгүй сонгон шалгаруулалтанд нэр дэвшигчид санал өгөхгүй байх нь нэр дэвшигчийн эсрэг санал өгсөнтэй адил үйлчилнэ.

  СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЖУРАМ:

  Энэ бодлогыг баталсан өдрөөс хойш ТУЗ-д нэр дэвшсэн хүнд дараах шаардлагыг тавина:

  1. Энэ бодлогыг дагаж мөрдөхөө батлах;
  2. Томилгоо ба Компанийн Засаглалын Хороо (“Хороо”)-ны Даргад ажлаас халагдах огноогүй өргөдлөө өгнө.

  Хувьцаа эзэмшигч нь итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөрөө дамжуулан нэр дэвшигч бүрт санал өгөх эсхүл өгөхгүй байх эрхтэй. Компанийн Нарийн Бичиг өгсөн болон өгөөгүй саналын тоог тэмдэглэн хурлын дараа саналын үр дүнг нийтэд мэдээлнэ. Хувьцаа эзэмшигчид гар өргөж санал өгөх тохиолдолд Компани итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөрөө дамжуулан өгсөн болон өгөөгүй саналын тоог нийтэд танилцуулна.

  САНАЛ ӨГӨХГҮЙ БАЙХЫН ҮР НӨЛӨӨ:

  Саналын үр дүнгээр нэр дэвшигч гишүүн нь Дэмжигдээгүй Гишүүн болсон байвал тухайн гишүүн компанийн тухай хуулийн дагуу сонгогдсон боловч Компанийн хувьцаа эзэмшигчдээр дэмжигдээгүйд тооцогдож халагдах өргөдлөө өгсөнд тооцогдоно. ТУЗ нь Дэмжигдээгүй Гишүүний халагдах өргөдлийг Хороонд өгч тухайн өргөдлийг хүлээн зөвшөөрөх эсэх талаарх санал зөвлөмжийг Хорооноос авна. Ямар нэгэн онцгой нөхцөл байдал үүсээгүй тохиолдолд Хороо нь тухайн өргөдлийг хүлээн зөвшөөрөхийг зөвлөнө.

  ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгох хувьцаа эзэмшигчдийн хурал болсноос хойш 90 хоногийн дотор:

  1. Хороо өөрийн санал зөвлөмжөө ТУЗ-д өгнө.
  2. ТУЗ нь Дэмжигдээгүй Гишүүний халагдах өргөдлийг хүлээн авах үгүйгээ шийднэ. Онцгой тохиолдлоос бусад тохиолдолд ТУЗ нь Дэмжигдээгүй Гишүүний халагдах өргөдлийг хүлээн авна.
  3. Компани нь Дэмжигдээгүй Гишүүн ажлаас халагдсаныг хэвлэлээр мэдээлэх, эсвэл ТУЗ яагаад халагдах өргөдлийг хүлээн аваагүй шалтгааныг тайлбарлахын сацуу ТУЗ-ийн шийдвэрийг Торонтогийн Хөрөнгийн Биржэд хүргүүлнэ.

  Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу ТУЗ нь (i) ТУЗ-ийн хоосон орон тоог дараачийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хүртэл хэвээр хадгална (ii) хувьцаа эзэмшигчдийн дэмжсэн гишүүнийг томилон тухайн хоосон орон тоог нөхнө (iii) хоосон орон тоог нөхөхийн тулд шинэ ТУЗ-ийн гишүүн сонгох хувьцаа эзэмшигчдийн тусгай хурал зарлан хуралдуулна.

  ДЭМЖИГДЭЭГҮЙ ГИШҮҮНИЙ ЭРХ ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭЛТ:

  Дэмжигдээгүй Гишүүнээс бусад гишүүд Дэмжигдээгүй Гишүүний ажлаас гарах өргөдлийг хүлээж авах эсэхийг шийдвэрлэх Хорооны эсвэл ТУЗ-ийн хуралд оролцоно. Хэрэв Дэмжигдээгүй Гишүүн хурлын ирцийг бүрдүүлэхийн тулд хуралд оролцох ёстой болвол хуралд оролцох хэдий ч шийдвэр гаргалтанд оролцохгүй.

  Баталсан: 2013 оны 11 сарын 5
  Өөрчлөлт оруулсан: 2017 оны 5 сарын 10
  Хянасан: 2018 оны 11 сарын 18

 • ТУЗ-ИЙН ОЛОН ТАЛТ БАЙДЛЫН БОДЛОГО

  ТУЗ-ИЙН ОЛОН ТАЛТ БАЙДЛЫН БОДЛОГО

  1. Зорилго

  Энэхүү Бодлого нь Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл (“ТУЗ”)-ийн олон талт байдлыг дэмжих зорилготой юм. Бодлого нь ТУЗ дахь эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл болон бусад цөөнх бүлгийн төлөөллийг нэмэгдүүлэх, олон талт байдлын талаарх санал санаачилгыг дэмжих зорилттой.

  2. Алсын хараа

  Компани нь гүйцэтгэлийн чанарыг сайжруулахад ТУЗ-д олон төрлийн хүмүүс байх нь өндөр ач холбогдол, ашиг тустай гэж үздэг. Компани нь ТУЗ-ийн олон талт байдлын бодлогыг дэмжиж ажиллах үүрэгтэй.

  3. Бодлогын мэдэгдэл

  Компани нь ТУЗ-ийн гишүүдийн мэдлэг чадвар, туршлага, боловсрол, үндэс угсаа, хүйсийн ялгаатай байдал болон бусад ялгаатай шинж чанарууд ТУЗ-ийн шийдвэр гаргах чадварыг нэмэгдүүлнэ гэж үздэг. ТУЗ-ийн оновчтой бүрэлдэхүүнийг үүсгэхдээ олон талт байдлыг харгалзан үзэж гишүүдийг тэдний давуу тал, ТУЗ-ийн үр ашигт байдалд хэрхэн нөлөөлөхийг харгалзан үзсэний үндсэн дээр томилно.

  Компанийн Томилгоо ба Компанийн Засаглалын Хороо (“Хороо”) нь Бодлогын үр дүнг жил бүр хянаж үзэх шаардлагатай. Хороо нь ТУЗ-ийн бүтэц, хэмжээ, олон талт байдлыг хянаж шалгах ба ТУЗ-д оруулах өөрчлөлтийн талаар дэвшүүлсэн саналд зөвлөмж өгнө.

  4. Тусгай арга хэмжээ

  Хороо нь ТУЗ-ийн олон талт байдлыг дэмжихэд чиглэсэн тусгай арга хэмжээний талаар хэлэлцэж зөвшилцөн санал гарган ТУЗ-аар батлуулна. Эцсийн шийдвэрийг шалгуур үзүүлэлтээс илүү давуу тал, ТУЗ-ийн үр ашигт байдалд хэрхэн нөлөөлөхийг харгалзан үзсэний үндсэн дээр гаргана.

  5. Хянах, тайлагнах

  Хороо нь энэхүү Бодлогыг хянах, хэрэгжүүлэх ба Бодлогын хэрэгжилтийг ТУЗ-д тогтмол хугацаанд тайлагнана.

  6. Бодлогыг хянах

  Хороо нь шаардлагатай үед энэхүү Бодлогыг хянах ба ТУЗ-д хийх шаардлагатай аливаа өөрчлөлтийн талаар санал гаргана.

  Баталсан: 2014 оны 3 сарын 18
  Засварласан: 2015 оны 11 сарын 10
  Засварласан: 2017 оны 11 сарын 8
  Хянасан: 2018 оны 11 сарын 8